Komórki T CAR19 anty-CD19 w chloniaku wielkokomórkowym z rozlanym osrodkowym CNS

Obrazowanie wstępne i po leczeniu. Wstępny obraz PET-CT przed leczeniem (panel A) pokazuje nieprawidłowość wewnątrzczaszkową w prawym środkowym dole czaszki i rozległe nieprawidłowości w tkankach podskórnych w prawym tylnym rejonie usznym, z rozdzielczością widoczną na obrazie po leczeniu (panel B). MRI mózgu przed leczeniem wykazuje równomiernie zwiększającą się masę w prawym środkowym dole czaszki (panel C, obraz ważony T1 o wysokiej rozdzielczości z użyciem materiału kontrastowego [widok osiowy]). Obraz po zabiegu pokazuje prawie całkowitą rozdzielczość masy wzmacniającej (panel D). Osiowy obraz PET-CT w nawrocie (Panel E) pokazuje nawrót tylnego rdzenia prawego usznego związany z intensywnym wychwytem fluorescencyjnego 18F (strzałki), z rozdzielczością obserwowaną po biopsji nacięcia i ponownym rozszerzeniem chimerycznych komórek T receptora antygenu (Panel F). Przedstawiamy przypadek 68-letniej pacjentki z opornym na leczenie rozlanym chÅ ‚oniakiem z dużych komórek B (DLBCL), podtypem centrum zarodkowego, z rearanżacją BCL2 i wieloma kopiami MYC i BCL6. Jej choroba była oporna na intensywną chemioterapię wlewową, dostosowany do dawki etopozyd, doksorubicynę i cyklofosfamid z winkrystyną i prednizonem oraz rytuksymabem (DA-EPOCH-R), a następnie na cztery dodatkowe linie terapii, w tym pośrednie allogeniczne przeszczepy komórek macierzystych z niespokrewnionego dawcy z 8/8 HLA. Brała udział w badaniu klinicznym JCAR017 (ClinicalTrials.gov number, NCT02631044), skierowanego do CD19 chimerycznego receptora antygenowego (CAR) T-cell. W momencie przyjęcia miała ona 100% chimeryzujący dawców we wszystkich liniach krwi i nie otrzymywała terapii immunosupresyjnej. Nie miała choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Przeszła operację aferezy i ponownej choroby bezpośrednio przed terapią z użyciem komórek T CAR, w tym czasie miała nową zmianę w prawym płacie skroniowym w badaniu tomografii pozytronowej i tomografii komputerowej (PET-CT) (ryc. 1A), co zostało potwierdzone przez rezonans magnetyczny (MRI) (ryc. 1C). Otrzymała limfodosadę fludarabiny-cyklofosfamid, a następnie JCAR017. Nie zaobserwowano zespołu uwalniania cytokin, efektów neurotoksycznych ani GVHD. Restytucja PET-CT (ryc. 1B) i MRI mózgu (ryc. 1D) miesiąc później wykazała całkowitą remisję. Dwa miesiące później, ponowne leczenie skanu pokazało nawracającą chorobę podskórną (Figura 1E). Po biopsji nacięcia widoczny guz zniknął bez dalszej terapii. Testy farmakokinetyczne wykazały wyraźną ekspansję komórek T CAR (patrz dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego listu), które zbiegły się z regresją nowotworu. Restrykcja PET-CT miesiąc po biopsji potwierdziła całkowitą remisję (Figura 1F). Badania jednoośrodkowe limfocytów T anty-CD19 CAR w opornym DLBCL wykazały obiecujące wyniki, z odsetkiem całkowitej remisji przekraczającej 50% i ni ektórymi trwałymi remisjami, chociaż nie odnotowano dowodów aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym (CNS) .1,2 Stawki całkowitej remisji z konwencjonalną terapią zarówno w zakresie chorób układowych, jak i OUN u pacjentów z nawrotem synchronicznym są niskie, w zakresie od 16 do 22%, a trwałe remisje są rzadkie. 3.4 Przedstawiono przypadek pierwotnego ogniotrwałego DLBCL z udziałem miąższ mózgu, który miał pełną remisję z JCAR017. Odpowiedź OUN była trwała, z ciągłą remisją po 12 miesiącach. My i inni zidentyfikowaliśmy limfocyty T anty-CD19 CAR w płynie mózgowo-rdzeniowym, potwierdzając zdolność tych komórek do przekroczenia bariery krew-mózg.1,5 Przypadek ten pokazuje również zdolność komórek T CD19 anty-CD19 do ponownego pojawienia się in vivo miesiące po początkowym wlewie komórek T CAR i do ponownego określenia aktywności przeciwnowotworowej. Komórki efektorowe były obecne w czasie nawrotu, a coś o procedurze biopsji wy zwoliło ich ponowne rozwinięcie i aktywację, gdy obecność samych komórek nowotworowych była niewystarczająca. Odkrycie metod reaktywacji komórek CAR CAR może dodatkowo zwiększyć ich skuteczność. Jeremy S. Abramson, MD Brianne McGree, NP Sarah Noyes, BA Sean Plummer, BS Curtis Wong, BS Yi-Bin Chen, MD Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, Massachusetts Edwin Palmer, MD Massachusetts General Hospital, Boston, MA Tina Albertson, MD, Ph.D. Juno Therapeutics, Seattle, WA Judith A. Ferry, MD Massachusetts General Hospital, Boston, MA Isabel C. Arrillaga-Romany, MD, Ph.D. Massachusetts General Hospital Cancer Center, Boston, Massachusetts Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie. 5 Referencje1 Kochenderfer JN, Dudley ME, Kassim SH i in. Chłoniak rozlany chemioterapeutycznie i chłoniaki niezłośliwe z komórek B można skutecznie leczyć autologicznymi limfocytami T wyrażają cymi chimeryczny receptor anty-CD19. J Clin Oncol 2015; 33: 540-549 C [patrz też: nefrolog, stomatolog włocławek, stomatolog pruszków ]
[hasła pokrewne: makrocytoza, terapia psychologiczna warszawa, molsidomina ]