Komentarz: Pomiar kandydatów na opiekę zdrowotną

Standardem, którego używam do oceny stanowiska kandydatów na temat reformy służby zdrowia, jest inicjatywa Jackson Hole Group, kompleksowa propozycja naprawy wielu źródeł niedoskonałości rynku i nierówności w naszym obecnym systemie, w celu wspierania efektywnego, zdecentralizowanego rynku w sektorze prywatnym, i zapewnić każdemu dostęp do niego. 1, 2 The Jackson Hole Group to nieformalna grupa profesjonalistów z branży medycznej oraz liderów branży i analityków politycznych, którzy spotykają się okresowo w Jackson Hole, Wyoming. Propozycja grupy składa się z pięciu kluczowych elementów, dotyczących zintegrowanego finansowania i świadczenia opieki zdrowotnej, zarządzanej konkurencji, ubezpieczenia zdrowotnego dla małych grup pracowników i osób samozatrudnionych, ustanowienia ram prawnych dla opieki zdrowotnej i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zintegrowane finansowanie i dostawa
Znaczną część ekonomicznej porażki naszego systemu można przypisać tradycyjnemu modelowi opłaty za usługę, indywidualnej praktyce medycznej i zdalnej płatności stron trzecich. Bodźce tkwiące w tym modelu mają charakter inflacyjny. Tworzy to kosztowną kontradyktoryjną relację między dostawcą a płatnikiem. Nie zawiera siły, aby dopasować zasoby do potrzeb. Finansowa separacja komponentów (na przykład lekarzy i szpitali) blokuje racjonalną alokację zasobów w całym systemie. Nie ma skutecznej odpowiedzialności za koszty lub jakość opieki. Model ten musi zostać zastąpiony przez zintegrowane systemy finansowania i dostawy – organizacje zajmujące się utrzymaniem zdrowia (HMO) i nowe partnerstwa między lekarzami, szpitalami i ubezpieczycielami – z przedpłatą na osobę (tj. Z góry ustalonymi globalnymi budżetami na rynku) iz dostawcami ryzyko związane z kosztami opieki i złej jakości, dzięki czemu są one nagradzane zarówno za poprawę jakości, jak i za zmniejszenie kosztów. Takie organizacje powinny być publicznie odpowiedzialne za koszty i jakość. Korzystne opodatkowanie i subwencje na inne formy finansowania opieki zdrowotnej powinny zostać stopniowo wycofane.
Zarządzana konkurencja
Tylko siły rynkowe mogą spowodować taką zmianę. Jak dotąd siły rynkowe nie zawierały wzrostu kosztów po akceptowalnych stawkach. Współczesna gospodarka opieki zdrowotnej jest zdominowana przez nieświadomy pod względem kosztów popyt3. Pracodawcy zwykle płacą pełną cenę za abonament za usługi i oferują niewielką nagrodę dla pracowników za wybór najtańszego planu, nie tworząc w ten sposób żadnych zachęt dla systemu opieki zdrowotnej. być ekonomiczne. Skutki tego zjawiska pogłębiają otwarte ulgi podatkowe na świadczenia zdrowotne wypłacane przez pracodawcę, segmentacja rynku, różnice w ryzykach zdrowotnych wśród grup oraz brak porównywalnych informacji na temat jakości opieki.
Każdy z tych problemów można skorygować dzięki zarządzanej konkurencji, strategii nabywcy opartej na świadomym, świadomym kosztów wyborze dla konsumentów, który ma na celu nagradzać większą liczbą subskrybentów tymi organizacjami, które wykonują najlepszą pracę w celu poprawy jakości i obniżenia kosztów. Pracodawcy muszą oferować pracownikom wybór planów zdrowotnych, w tym najbardziej efektywnych, i muszą oni składać określone składki, które nie przekraczają ceny najtańszego planu, tak aby najtańszy plan mógł przyciągnąć więcej klientów, obniżając jego cenę. Pokrycie powinno zostać ujednolicone w celu ułatwienia porównywania cen i zmniejszenia segmentacji rynku
[hasła pokrewne: usg kończyn dolnych, hipokrates gorzów, masaż kontralateralny ]