Komentarz: Pomiar kandydatów na opiekę zdrowotną ad

Powinny być wypłacane płatności wyrównawcze dla planów zdrowotnych, które zapisują populację o gorszym niż przeciętne zagrożeniu dla zdrowia. Musi istnieć limit bezskładkowych składek pracodawcy ustalony kosztem najtańszego planu o akceptowalnej jakości, tak aby osoby wybierające droższy plan musiały płacić dodatkowe koszty własnymi pieniędzmi, a nie podatnikami . Reforma w ubezpieczeniach dla małych grup
Mniej więcej połowa Amerykanów zatrudnionych prywatnie pracuje w grupach liczących 100 lub mniej pracowników lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Grupy takie są zbyt małe, aby rozprzestrzeniać ryzyko, osiągnąć korzyści skali w administracji, zdobywać i przetwarzać informacje potrzebne do podejmowania dobrych decyzji i uczestniczyć w zarządzanej konkurencji. Brak możliwości indywidualnego wyboru w małych grupach utrudnia wydajnym HMO wychwytywanie tego biznesu.
Problemy te można rozwiązać, łącząc setki tysięcy indywidualnych pracowników za pośrednictwem spółdzielni zajmujących się ubezpieczeniami zdrowotnymi (HIPC). Takie spółdzielnie zawarłyby umowy z kilkoma HMO i innymi kwalifikowanymi planami zdrowotnymi, aby zaoferować podmiotom gospodarczym wybór konkurencyjny cenowo. Zarządzają konkurencją (przeprowadzają roczną rekrutację, standaryzują pakiety świadczeń, dostosowują składki, aby zrekompensować różnice w ryzyku dla zdrowia, informują konsumentów itd.), Monitorują jakość opieki i przestrzegania przepisów oraz zwalniają pracodawców z kosztownych obciążeń administracyjnych. Uczestniczące w programie plany zdrowotne zgodzą się przyjąć wszystkich zarejestrowanych w ich stawce wspólnotowej, bez żadnych wyjątków dotyczących istniejących warunków lub stanu zdrowia. HIPC byłyby tworzone przez państwa, z członkami zarządu wyznaczonymi przez gubernatora lub wybranymi przez pracodawców uczestniczących.
Aby ten plan zadziałał, musi istnieć silna zachęta dla nawet zdrowych grup do przyłączenia się do pul. W przypadku małych pracodawców zwolnienie z opodatkowania składek pracodawcy na świadczenia zdrowotne pracowników powinno być uzależnione od ich udziału w HIPC.
Ramy prawne
Podobnie jak rynki finansowe, rynki opieki zdrowotnej potrzebują ram regulacyjnych zachęcających do konkurencji. Na przykład proponujemy, aby krajowa rada ds. Zdrowia zadecydowała, na podstawie nauki i wartości, a nie polityki, które procedury technologiczne powinny zostać włączone do świadczeń objętych ochroną. Proponujemy zarząd, który wyznaczy jednolite standardy raportowania wyników zdrowotnych i opublikuje dane dla konsumentów na temat skorygowanych o ryzyko wyników. Proponowana struktura jest analogiczna do relacji między Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, niezależną agencją federalną i Radą ds. Standardów Rachunkowości Finansowej.
Uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne
Powinno stać się możliwe wymaganie od wszystkich Amerykanów udziału w zreformowanym rynku z odpowiednimi dotacjami dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na pokrycie. Pracodawcy powinni być zobowiązani do objęcia wszystkich pracowników pełnoetatowych. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, osoby samozatrudnione, bezrobotni, osoby wcześniej przechodzące na emeryturę i wszystkie inne nieobjęte programami rządowymi, będą objęte ubezpieczeniem zakupionym przez sponsorów publicznych za pośrednictwem HIPC obsługujących ich obszar zamieszkania.2 Źródła dochodów do zapłacenia za te osoby zakupy obejmowałyby podatek od wynagrodzeń w przypadku wszystkich niezabezpieczonych miejsc pracy, podatek od skorygowanego dochodu brutto dla tych, którzy nie są objęci ubezpieczeniem i którzy uniknęli podatku od wynagrodzeń (np. wcześniejszych emerytów), zwiększony dochód z limitu na składki wolne od podatku pracodawcy i wykorzystanie istniejących źródeł finansowania opieki nad nieubezpieczonymi.
Kandydaci na prezydenta
Kandydaci na prezydenta stoją przed trudnym problemem
[przypisy: molsidomina, masło kakaowe nierafinowane, ile lat trwają studia medyczne ]