CPAP w obturacyjnym bezdechu sennym

Wyniki badania bez obciążenia sercowo-naczyniowego (SAVE) opisanego przez McEvoy et al. (Wydanie 8 września) daje możliwość zastanowienia się nad historią szklanki, która jest w połowie pełna. Badanie pokazuje, że jeśli dana osoba nie przylega do ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) przez średni czas trwania 3,3 godziny na dobę, nie powinna oczekiwać korzyści w odniesieniu do zapobiegania wtórnym złożonym końcoworaczkom sercowo-naczyniowym. Bezdech senny ma główne uwarunkowania genetyczne, a więc populację badawczą z udziałem głównie azjatyckich osób (64%), które nie są otyłe (średni wskaźnik masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach], 29) i którzy bezobjawowa choroba umiarkowana do ciężkiej (wskaźnik bezdechu i spłycenia [liczba przypadków bezdechu lub stanu bezdechu na godzinę snu], 29) to populacja, z której należy ostrożnie dokonywać ekstrapolacji. Może również występow ać efekt kohorty, ponieważ kohorta o średniej wieku 61 lat może stanowić populację ocalałych o niższych wskaźnikach zdarzeń niż wśród młodszych kohort. Wreszcie, dobrze wiadomo, że kontrole w badaniu obejmującym pacjentów otrzymujących standardową opiekę faktycznie otrzymują lepszą opiekę niż te w badaniach obserwacyjnych. Wielkość efektu mogła być zatem osłabiona w badaniu opisanym przez McEvoy i in. Społeczeństwo medycyny snu powinno być ostrożne w usuwaniu korzyści z CPAP wyłącznie na podstawie tego badania. Amado X. Freire, MD, MPH University of Tennessee Health Science Center, Memphis, TN Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Odniesienie1. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, i in. CPAP w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym w obturacyjnym bezdechu sennym. N Engl J Med 2016; 375: 919-931 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline Chociaż badanie McEvoy et al. jest prowo kacyjnym wkładem w literaturę na temat obturacyjnego bezdechu sennego, ważne jest, aby interpretować wyniki z ostrożnością. Poziom przestrzegania przez pacjentów terapii CPAP był niewystarczający, a średni czas leczenia wynosił zaledwie 3,3 godziny na dobę. Godne uwagi jest to, że to minimalne użycie znacznie zmniejszyło senność w ciągu dnia i poprawiło jakość życia. Jednak, jak wspomniano w odpowiednim artykule wstępnym Mokhlesiego i Ayasa, nie jest zaskakujące, że korzyści sercowo-naczyniowe nie wynikały z nieodpowiedniego przestrzegania terapii CPAP. W przeciwieństwie do tego niedawne europejskie badania z udziałem pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym i współistniejącą chorobą wieńcową wykazały znaczne zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego wśród osób, które stosowały terapię CPAP przez 4 lub więcej godzin na noc.2 W literaturze dobrze wiadomo, że terapia CPAP w przypadku obturacyjnego bezdechu sennego wiąże się ze zmniejs zoną śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych, zwłaszcza wśród pacjentów z ciężkim obturacyjnym bezdechem sennym.3. Dlatego też, klinicyści muszą koniecznie zdiagnozować obturacyjny bezdech senny i poprosić specjalistów ds. snu, aby pomogli pacjentom w przestrzeganiu terapii CPAP 4, co powoduje powszechne Korzyści zdrowotne. Ronald D. Chervin, MD Ilene M. Rosen, MD Nathaniel F. Watson, MD American Academy of Sleep Medicine, Darien, IL Dr Chervin zgłasza otrzymanie stypendium i kosztów podróży z American Academy of Sleep Medicine, kosztów podróży z International Pediatric Sleep Association oraz opłat licencyjnych autorów i redaktorów z UpToDate, zawierających oczekujący patent na lek do leczenia bezdechu sennego i otrzymywanie tantiem (opłacane przez Zansors) za ankietę chronioną prawem autorskim przez University of Michigan dotyczącą bezdechu sennego u dzieci; Dr Rosen, otrzymujący stypendium i koszty podróży od American Academy of Sle ep Medicine oraz honoraria autorskie od UpToDate; i dr Watson, otrzymując stypendium i koszty podróży od American Academy of Sleep Medicine. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 4 Referencje1. Mokhlesi B, Ayas NT. Zdarzenia sercowo-naczyniowe w obturacyjnym bezdechu sennym – czy terapia CPAP OSZCZĘDZA życie? N Engl J Med 2016; 375: 994-996 Full Text Web of Science Medline 2. Peker Y, Glantz H, Eulenburg C, Wegscheider K, Herlitz J, Thunström E. Wpływ dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na wyniki sercowo-naczyniowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca z bezdechowym obturacyjnym bezdechem sennym: randomizowane badanie kontrolowane RICCADSA. Am J Respir Crit Care Med 2016; 194: 613-620 Crossref Web of Science Medline 3. Fu Y, Xia Y, Yi H, Xu H, Guan J, Yin S. Metaanaliza umieralności z dowolnej przyczyny i układu sercowo-naczyniowego w obturacyjnym bezdechu sennym z lub bez ciągłego dodatniego leczen ia ciśnieniem w drogach oddechowych Sleep Breath 2016 8 sierpnia (Epub przed wydr [więcej w: Psycholog, Warszawa ginekolog, ginekolog Warszawa ]

[hasła pokrewne: hipokrates gorzow, półpasiec objawy zdjęcia, mysia robi mapki ]