Andexanet Alfa dla odwrócenia Inhibitorów Factor Xa

W swoim tymczasowym raporcie na temat Andexanet Alfa, nowego antidotum na działanie przeciwzakrzepowe inhibitorów FXA (ANNEXA-4), Connolly i in. (Wydanie 22 września) raport na temat potencjalnej użyteczności andexanet alfa w odwracaniu inhibitorów trzech czynników Xa. Rozumiemy trudność w prowadzeniu takich badań, ale zastanawiamy się, w jaki sposób można wiarygodnie ocenić skuteczność andexanet alfa bez grupy porównawczej. Zaobserwowaliśmy również, że dane dotyczące aktywności anty-czynnik Xa nie pojawiają się jako pojedynczy połączony wynik. W związku z tym analizy podgrupy aktywności anty-czynnik Xa mogą być błędnie interpretowane jako wyniki copywirusa dla rywaroksabanu, apiksabanu i enoksaparyny i mogą prowadzić czytelników do przeceniania znaczenia wyników. Co więcej, interpretacja i tłumaczenie tych wyników na potrzeby placówek ratunkowych będzie dodatkowo komplikowane przez medianę 4,8-godzinnego opóźnienia od prezentacji w oddzia le ratunkowym do podania andexanet alfa, odwrócenie krótkiego okresu półtrwania agentów w osoczu, 2,3 i zastosowanie wspomagających interwencji hemostatycznych, ponieważ odnoszą się one również do wyników leczenia. Zgadzamy się z apelem autorów o badania kontrolowane placebo w celu oceny skuteczności przeciwdepresyjnej andexanet alfa i liczymy, że ich wstępne sprawozdanie nie zmniejszy etycznej wykonalności takich badań. Josh J. Wang, MD Sophie Gosselin, MD Eric Villeneuve, Pharm.D. Centrum Zdrowia Uniwersytetu McGill, Montreal, QC, Kanada Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 3 Referencje1. Connolly SJ, Milling TJ Jr, Eikelboom JW, i in. Andexanet alfa w ostrym poważnym krwawieniu związanym z inhibitorami czynnika Xa. N Engl J Med 2016; 375: 1131-1141 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Ufer M. Porównawcza skuteczność i bezpieczeństwo nowych doustnych antykoagulantów dabigatra nu, rywaroksabanu i apiksabanu w badaniach przedklinicznych i klinicznych. Thromb Haemost 2010; 103: 572-585 Crossref Web of Science Medline 3. Collignon F, Frydman A, Caplain H, i in. Porównanie profili farmakokinetycznych trzech heparyn drobnocząsteczkowych – dalteparyny, enoksaparyny i nadroparyny – podawanych podskórnie zdrowym ochotnikom (dawki zapobiegające chorobie zakrzepowo-zatorowej). Thromb Haemost 1995; 73: 630-640 Web of Science Medline Badanie Connolly i wsp. pokazuje skuteczność andexanet w odwracaniu działania przeciwzakrzepowego apiksabanu, rywaroksabanu lub enoksaparyny u pacjentów z ciężkim krwawieniem. Jednak u 18% pacjentów wystąpiło niedokrwienie podczas 30-dniowego okresu obserwacji po infuzji andexanetu. Podobna próba idarucyzumabu wykazała, że u 10% pacjentów wystąpiło niedokrwienie w ciągu 30 dni.1 Wykazano, że wznowienie leczenia przeciwzakrzepowego w ciągu 2 dni po zabiegu inwazyjnym – dobrze znanym czynniku ryzyka zakrzepicy – p rowadzi do zdarzenia niedokrwienne tak niskie, jak 1,2%, z małą częstością występowania poważnych krwawień (1,3%) 2 W badaniu Connolly i wsp. tylko 27% pacjentów wznowiło leczenie antykoagulantem w ciągu 30 dni obserwacji. Dlatego prosimy autorów, aby wznowili leczenie przeciwzakrzepowe wkrótce po uzyskaniu skutecznej hemostazy (z wyjątkiem krwotoków mózgowych) lub stosując andexanet wyłącznie w przypadku krwawienia zagrażającego życiu, stanowiłoby to strategię mającą na celu zmniejszenie częstości zakrzepicy. Simone Birocchi, MD Elisa M. Fiorelli, MD Gian Marco Podda, MD, Ph.D. ASST Santi Paolo e Carlo, Mediolan, Włochy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 2 Referencje1. Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J, i in. Idarucizumab do odwrócenia dabigatranu. N Engl J Med 2015; 373: 511-520 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 2. Douketis JD, Spyropoulos AC, Kaatz S i in. Okołooperacyjny mo stujący lek przeciwzakrzepowy u pacjentów z migotaniem przedsionków. N Engl J Med 2015; 373: 823-833 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline W swoim ostatnim artykule wstępnym na temat fazy 2 badania czynnika odwracającego czynnik Xa andexanet alfa, Hunt i Levi twierdzą, że wszystkie bezpośrednie doustne leki przeciwzakrzepowe są niebezpieczne u pacjentów wymagających leczenia zastępczego nerkozastępczego. Ponieważ na przykład tylko 27% apiksabanu jest wydalane przez nerki, a badania nad farmakokinetyką sugerują podobne maksymalne stężenia apiksabanu u pacjentów poddawanych hemodializie w porównaniu z tymi, którzy mają prawidłową czynność nerek, 2 uważamy to twierdzenie za błędne. W 2014 r. Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła zmiany dotyczące etykietowania apiksabanu, aby zawierał zalecenie dawkowania 5 mg dwa razy na dobę u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek poddawanych hemodializie, którzy są w wieku poniżej 80 lat i którzy ważą więcej niż 60 kg. 3 Naszym [hasła pokrewne: stomatologia Kraków, stomatolog poznań, Psycholog ]

[hasła pokrewne: ośrodek uzależnień warszawa, ile lat trwają studia medyczne, masło kakaowe nierafinowane ]