Starszy vs. młodsi pacjenci

Charakterystyki poziomu bazowego

Wyjściową charakterystykę całej kohorty opisano poprzednio i nie różniła się ona pomiędzy grupami stentów (Tabele 1 i 2). 17 Porównanie charakterystyki wyjściowej i proceduralnej w zależności od wieku podano w Materiałach uzupełniających w Internecie, w tabelach S1 i S2. Stan farmakoterapii u pacjentów żywych po 5 i 10 latach przedstawiono w Tabeli 3. Podwójną terapię przeciwpłytkową przepisano 16% pacjentów po 5 latach i 11% po 10 latach. Po 10 latach statyny były podawane u 65% pacjentów, a inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokery receptora angiotensyny u 51% pacjentów.

Czytaj dalej Starszy vs. młodsi pacjenci

Dziesięcioletnie wyniki kliniczne stentów uwalniających leki pierwszej generacji

W porównaniu z gołymi metalowymi stentami (BMS) stenty pierwszej generacji (DES) pierwszej generacji znacznie zmniejszają ryzyko restenozy w ciągu 1 roku od implantacji stentu. Jednak korzyść ta występuje kosztem częstszych późnych zdarzeń niepożądanych obejmujących docelową rewaskularyzację zmian (TLR) i bardzo późną zakrzepicę w stencie (ST) w ciągu 5 lat obserwacji.1-3 W dużej mierze nie wiadomo, czy ryzyko Powiązane późne zdarzenia niepożądane utrzymują się stale lub ulegają osłabieniu podczas długotrwałej obserwacji przekraczającej 5 lat.

Czytaj dalej Dziesięcioletnie wyniki kliniczne stentów uwalniających leki pierwszej generacji

Ostrzezenia lekarzy dotyczace nieodpowiednich kierowców i ryzyka wypadków drogowych

Redelmeier i in. (Wydanie z 27 września) opisują związek między ostrzeżeniami lekarzy wobec nieodpowiednich kierowców a znacznym wzrostem depresji pacjentów, mierzonym stopą wizyt w oddziałach ratunkowych na depresję. Zaprzestanie prowadzenia pojazdów skorelowano ze zwiększonymi objawami depresyjnymi2 i izolacją społeczną3 oraz mniejszym poczuciem kontroli.4 Zrozumienie ryzyka i korzyści wynikających z tej interwencji powinno być ważnym czynnikiem w decyzji lekarza o zaleceniu pacjentowi zaprzestania prowadzenia pojazdu. Średnio starsi mają skrócony czas reakcji i ograniczony zakres ruchów, co czyni ich potencjalnie kiepskimi kierowcami. Jednak rola lekarza w określeniu, czy starszy pacjent może bezpiecznie prowadzić samochód zależy od wielu czynników, w tym od ustalenia nawyków kierowania indywidualnym pacjentem, a także od ich oceny i wglądu w ich ograniczenia. Powinniśmy pozwolić lekarzom na dokonanie tego osądu w opiece nad ich starszymi pacjent ami, biorąc pod uwagę zarówno ryzyko związane z wiekiem, jak i korzyści pomagające osobom starszym w utrzymaniu ich niezależności. Czytaj dalej Ostrzezenia lekarzy dotyczace nieodpowiednich kierowców i ryzyka wypadków drogowych

Listy kontrolne dla procedur inwazyjnych

W ostatnich latach Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podjęła szereg inicjatyw globalnych i regionalnych w celu poprawy bezpieczeństwa opieki chirurgicznej. Kampania Bezpieczna Chirurgia na lata 2008 wprowadziła koncepcję listy kontrolnej, która miała na celu identyfikację i kontrolę ryzyka podczas każdej z trzech faz operacji: przed indukcją znieczulenia ( logowanie ), przed nacięciem skóry ( Time-out ) i zanim pacjent opuści salę operacyjną ( wylogowanie ). Został dobrze przyjęty przez spektrum pracowników służby zdrowia na sali operacyjnej1 i wykazano, że zmniejsza śmiertelność i zachorowalność.2
Jednak koncepcja ta przestała istnieć poza salą operacyjną, pomimo szybko rozwijającej się listy procedur inwazyjnych, które mają obecnie miejsce w niezwiązanych z medycyną interwencyjnych specjalnościach. Te same fazy rejestracji, czasu oczekiwania i wylogowania mają szczególne zastosowanie w procedurach wykonywanych w gabinecie endoskopii , laboratorium cewnika sercowego i pomieszczeniach radiologii interwencyjnej. Ci pacjenci zasługują na takie same względy bezpieczeństwa, które są przyznawane osobom poddawanym operacji; do najważniejszych celów wymienionych przez WHO należy stosowna zgoda, odpowiedni personel i sprzęt, prawidłowe miejsce zabiegu, unikanie znanych alergii, planowanie awaryjne powikłań i optymalizacja profilaktyki przeciwzakrzepowej. Można argumentować, że niektóre punkty kontrolne WHO, takie jak wyświetlanie wszystkich niezbędnych obrazowania, są jeszcze ważniejsze, na przykład w procedurach wewnątrznaczyniowych i angiografii wieńcowej, w których cechy patologiczne mogą nie być widoczne zewnętrznie. Czytaj dalej Listy kontrolne dla procedur inwazyjnych

Deplecja przeciwcial przez Bortezomib w trombotycznej maloplytkowosci Purpura

Przeciwciała hamujące przeciw ADAMTS13, enzymowi metaloproteinazy, który rozszczepia czynnik von Willebranda, są związane z większością niefamilicznych przypadków zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP). Terapeutyczna wymiana osocza ma na celu usunięcie autoprzeciwciał przy jednoczesnym uzupełnianiu poziomów ADAMTS13.1 Często wymagana jest immunosupresja wspomagająca, która może obejmować selektywne zubażanie komórek B za pomocą rytuksymabu.1,2 Tutaj przedstawiamy przypadek ostrego TTP, w którym choroba była oporna na wymianę osocza i immunosupresja. Późniejsze leczenie bortezomibem z inhibitorem proteasomu spowodowało szybką odpowiedź kliniczną związaną ze zubożeniem in vivo autoprzeciwciał przeciw ADAMTS13.
Ryc. 1. Ryc. Czytaj dalej Deplecja przeciwcial przez Bortezomib w trombotycznej maloplytkowosci Purpura

Tiotropium w astmie

Kerstjens i in. (Wydanie 27 września) donoszą o 21% zmniejszeniu ryzyka zaostrzenia astmy związanego z tiotropium, wraz ze znaczną, ale niewielką poprawą natężonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1), która była mniejsza niż minimalna klinicznie istotna różnica 230 ml.2 Uważamy, że trudno jest wyjaśnić wpływ na zaostrzenia na podstawie tak niewielkiej poprawy w zakresie dróg oddechowych, a efekt stabilizujący na zwężenie mięśni gładkich dróg oddechowych wydaje się mało prawdopodobny, zważywszy, że działanie leków rozszerzających oskrzela antagonistów muskarynowych nie jest związane z poprawą nadreaktywności dróg oddechowych.3 W innym badaniu dotyczącym dodawania tiotropium do standardowej terapii skojarzonej w ciężkiej astmie stwierdzono niewielki, ale znaczący spadek poziomu wydychanego tlenku azotu, co sugeruje możliwe działanie przeciwzapalne. 4 Kolejny możliwy mechanizm może obejmować ochronny efekt tiotropium spowodowany blokowaniem zwiększonej transmisji cholinergicznej po regulacji w dół i rozprzęganiu pr ejunkcjonalne ?2-adrenoreceptory z powodu długotrwałej stymulacji ?-agonistą (LABA), która normalnie działa jako hamulec dla transmisji cholinergicznej.5 Ten efekt ochronny sugeruje przypuszczalny synergizm między tiotropium i LABA po podaniu razem w celu dalszego zmniejszenia zaostrzeń.
Brian Lipworth, MD
Arvind Manoharan, MB, Ch.B.
Philip Short, MB, Ch.B.
University of Dundee, Dundee, Wielka Brytania
com
Dr Lipworth informuje, że jest członkiem rady doradczej Boehringer Ingelheim. Czytaj dalej Tiotropium w astmie

zatrucie jadem kielbasianym w zywnosci

Jak Vasa i in. wzmianka w sprawie klinicznego rozwiązywania problemów związanych z zatruciem jadem kiełbasianym w żywności (wydanie 6 września), antytoksyna botulinowa jest najskuteczniejsza, gdy podaje się ją na wczesnym etapie choroby.2 Antytoksyna jest dostępna tylko w Centrach Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) poprzez państwowe wydziały zdrowia publicznego. Klinicyści podejrzewający zatrucie jadem kiełbasianym powinni natychmiast skontaktować się ze swoim stanowym wydziałem zdrowia, nawet jeśli inne możliwe diagnozy są nadal oceniane. Niestety, w wielu przypadkach ostatecznie potwierdzono zatrucie jadem kiełbasianym, antytoksyna nie jest wymagana przez kilka dni po hospitalizacji, przez co objawy mogły ulec progresji do niewydolności oddechowej. Należy podejrzewać zatrucie jadem kiełbasianym u każdego pacjenta z obustronnymi porażeniami nerwów czaszkowych, a następnie z paraliżem zstępującym, niezależnie od kolejności występowania poraże ń nerwów czaszkowych lub obecności tak znanych czynników ryzyka, jak spożywanie domowego jedzenia w puszkach lub tradycyjna żywność mieszkańców Alaski. lub za pomocą heroiny w czerni. Czytaj dalej zatrucie jadem kielbasianym w zywnosci

Haploinsufficiency, Otylosc i Insulinowa wrazliwosc

Pal i koledzy (wydanie z 13 września) stwierdzają, że podwyższona wrażliwość na insulinę może paradoksalnie współistnieć z otyłością u pacjentów z niewydolnością PTEN, która powoduje zespół Cowdena. Uważamy jednak, że niektóre wnioski opisane przez autorów nie są poparte ich ustaleniami. Chociaż nośniki mutacji PTEN są podobne do kontroli (dopasowane do indeksu masy ciała [BMI]) w odniesieniu do beztłuszczowej masy ciała, zawartości mineralnej kości, całkowitej zawartości tłuszczu i dystrybucji tłuszczu, ich wyższy BMI w stosunku do dopasowanego wieku i płci kontrola populacji nie może być jeszcze przypisana zwiększonej otyłości, ponieważ to ostatnie porównanie pozostaje nieudowodnione przez absorpcjometrię rentgenowską o podwójnej energii (DXA). Interpretacja autorów na temat większego podziału tłuszczu trzewnego na podskórny tłuszcz nie była poparta znaczącą różnicą wykrytą w fałdowej antropometrii. Ponieważ 80-90% wl ewu glukozy podczas zaciskania hiperinsulinemiczno-euglikemicznego było metabolizowane przez mięśnie szkieletowe u pacjentów z zespołem Cowdena, zwiększenie masy beztłuszczowej, a nie otyłości, może prowadzić do podwyższenia BMI przy jednoczesnej podwyższonej wrażliwości na insulinę.2 Ponieważ myszy nadeksprymują Pten ma zwiększony wydatek energetyczny, test oksydacji substratu mitochondrialnego przez mięśnie szkieletowe i demonstracja podwyższonej liczby brązowych lub beżowych (brite) adipocytów może rzucić światło na mechanizmy komórkowe i biochemiczne leżące u podstaw otyłości związanej ze zwiększoną wrażliwością na insulinę u nosicieli mutacji PTEN .3
Melvin K. Leow, MD, Ph.D. Czytaj dalej Haploinsufficiency, Otylosc i Insulinowa wrazliwosc

Intensywne obnizenie cisnienia krwi w krwotoku mózgowym

Qureshi i in. (Wydanie 15 września) przedstawia wyniki badania przeciwnadciśnieniowego leczenia ostrej krwotoku mózgowego II (ATACH-2) w obniżaniu ciśnienia krwi u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym. Chociaż uczestnicy zostali przypisani do skurczowego docelowego ciśnienia krwi wynoszącego od 110 do 139 mm Hg (leczenie intensywne) lub docelowo od 140 do 179 mm Hg (standardowe leczenie), w rzeczywistości średnie godzinne minimalne skurczowe ciśnienie krwi w grupie leczonej standardowo przez pierwsze 24 godziny wahał się od 140 do 145 mm Hg, w porównaniu z 120 do 125 mm Hg w grupie intensywnego leczenia. Analiza drugiej intensywnej redukcji ciśnienia krwi w badaniu ostrej krwotocznej krwinki (INTERACT2) 2 wykazała krzywą w kształcie litery J wskazującą, że skurczowe ciśnienie krwi poniżej 130 mm Hg (lub powyżej 150 mm Hg) w pierwszym tygodniu po krwotoku śródmózgowym zwiększało ryzyko złego wyniku. Przyczyną mogło być przesunięcie w prawo krzywych autoregulacyjnych mózgu u pacjentów z przewlekłym nadciśnieniem, co może zwiększyć ryzyko hipoperfuzji mózgowej przy niższym ciśnieniu krwi. Ponadto, umiarkowana korzyść zaobserwowana w badaniu INTERACT2 mogła być spowodowana dłuższym czasem trwania kontroli ciśnienia krwi (7 dni vs. Czytaj dalej Intensywne obnizenie cisnienia krwi w krwotoku mózgowym

MRI mózgu u niemowlat po matczynym zakazeniu wirusem zika podczas ciazy

Wybuch infekcji wirusem Zika (ZIKV) wystąpił na Martinique, francuskiej wyspie karaibskiej z prawie 400 000 mieszkańców, od grudnia 2015 r. Do października 2016 r. Pod koniec epidemii liczba klinicznie rozpoznanych zakażeń ZIKV osiągnęła 36 590, co stanowi liczbę jest prawdopodobnie niedoceniana, ponieważ aż 80% przypadków zakażenia ZIKV przebiega bezobjawowo.1 ZIKV stanowi szczególne zagrożenie dla kobiet w ciąży, z ryzykiem wystąpienia małogłowia płodowego u około 1% zarażonych, 2 głównie w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży.3 Wzorzec obrazowania mózgu u dotkniętych dzieci obejmuje zwapnienia, uproszczony wzór żył, ventriculomegaly oraz hipoplazja móżdżku i pnia mózgu. Mikrocefalia z powiązanymi cechami może być wykryta podczas ultrasonografii prenatalnej lub badania fizykalnego przy porodzie. Niewiele wiadomo na temat innych możliwych nieprawidłowości w mózgu płodu związanych z ZIKV. W okresie epidemii na Martynice zdiagnozowano 1 4 przypadków małogłowie. Czytaj dalej MRI mózgu u niemowlat po matczynym zakazeniu wirusem zika podczas ciazy